Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 07 april  2021.

Voor mijn Privacy beleid zie punt 10.1 t/m 10.9

 

General terms and conditions in Dutch.

If you'd like to read these terms and conditions, Privacy Policy included, in English,

please contact me through E-mail:    info@alitasborduurpatronen.nl

You'll be sent a translated copy (free of charge).

 

1. Definities

-          Verkoper: Alita's Borduurpatronen (.nl), gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

-          Koper: de wederpartij van de verkoper.

-          Overeenkomst: verkoopovereenkomst tussen verkoper en koper.

-          Ontbinding: ongedaan maken van de gesloten overeenkomst.

2. Algemeen

-           De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere zakelijke overeenkomst en alle zakelijke communicatie tussen verkoper en koper,

           tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden.

3. Aanbod

-          Alle afbeeldingen/ productspecificaties  in het aangeboden assortiment zijn een indicatie van het product zelf ofwel,

           betreffende de telpatronen(borduurpatronen), een indicatie van het resultaat na borduren/verwerken van het product en kunnen

           geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

-          De afbeeldingen bij de aangeboden producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product zelf ofwel,

           betreffende de telpatronen, een indicatie van het resultaat na borduren/verwerken van het product.

 -         Verkoper kan niet garanderen dat de weergaven van kleuren en patronen op het beeldscherm van de koper exact

           overeenkomen met de werkelijke kleuren/patronen.

-          De borduurpatronen c.q. kruissteekpatronen/telpatronen, wordt geleverd in zwarte inkt op  A4 formaat, 120 grams,  papier.

minimaal 1 patroonblad per patroon is voorzien van een echtheidskenmerk.

Het betreft hier géén patronen afgedrukt op borduurstof tenzij nadrukkelijk vermeldt bij het betreffende produkt.

 

4. Intellectueel Eigendom en Auteursrecht(Copyright)

Alle foto's/afbeeldingen van Alita's Borduurpatronen  alsmede  de borduurpatronen van Alita G. Schröder vallen onder de Auteurswet.

De afbeeldingen en patronen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet verveelvoudigd (gekopieerd) worden en

verstrekt aan derden en/of  openbaar gemaakt worden, zonder  voorafgaande en nadrukkelijke  toestemming van de verkoper/ontwerper.

Onder "openbaar maken" wordt o.a. verstaan:  afbeeldingen/patronen , delen via Internet (facebook/in weblog plaatsen/Pinterest)

maar ook doorsturen via  email, snapchat, als foto, etc.etc.

 

5. Prijzen

-    De, in het aanbod van de producten, genoemde prijzen zijn, indien een BTW tarief van toepassing is, inclusief BTW.

-    Bij een orderbedrag hoger dan € 24,95  worden er geen administratie-, verpakkings- en verzendkosten in rekening gebracht.

-    Bij een orderbedrag lager dan € 24,95 wordt er € 2,95 in rekening gebracht voor administratie-, verpakkings- en verzendkosten.

-    De bovengenoemde administratie-, verpakkings- en verzendkosten en de hoogte van het drempelbedrag voor verzendkostenvrije verzending,

     gelden alléén bij verzending naar een adres binnen Nederland.

-   Voor bestellingen naar het buitenland ( dus ook België) gelden hogere verzendkosten. Deze tarieven kunt u opvragen door

     een e-mail te sturen naar: info@alitasborduurpatronen.nl  

 

6. Levering en betaling

-          De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen

           van producten.

-          Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

-          Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij op de website

is aangegeven, danwel door verkoper op andere wijze is kenbaar gemaakt, dat er tijdelijk een langere leveringstermijn geldend is ofwel producten tijdelijk niet voorradig/leverbaar zijn ofwel

koper schriftelijk akkoord gegaan is met een langere leveringstermijn.

-          Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen.

           Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

-          Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang de koper hiervan, uiterlijk 14 dagen

           na plaatsing van de bestelling, bericht van de verkoper. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten

           te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

-          In geval van ontbinding zal de verkoper het door de koper al betaalde bedrag, inclusief eventueel betaalde verzendkosten,

           zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug betalen.

-          Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan

           voorafgaande aan levering of 50% van het totaalbedrag voorafgaande aan leveringen en 50% binnen 14 dagen na levering.

-          In geval van wanbetaling van de koper, heeft de verkoper, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de,

           vooraf aan de koper kenbaar gemaakte, redelijke, extra administratiekosten in rekening te brengen.

-          De verkoper is gerechtig een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere betalingsvoorwaarden

           te verbinden als er  reden bestaat tot verdenking onverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

-          Betalingen middels een VVV cadeaucard mogen het bedrag á €50,-- niet overschrijden.

Dit i.v.m. de implementatie in de Nederlandse wetgeving (Wvft: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)

van de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5

 

 

7. Garantie

-          Eventuele gebreken/fabricagefouten  of foutief geleverde producten dienen door de koper, binnen 8 dagen na levering, schriftelijk,

           via het contact formulier op de website, aan de verkoper gemeld te worden.

-          Verkoper garandeert zijn/haar uiterste best te doen eventuele problemen op te lossen, gebreken te herstellen ofwel

           ondeugdelijke producten kosteloos te vervangen.

-          Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat/aangeleverde staat verkerend.

-          Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats indien de geretourneerde producten aan abnormale omstandigheden blootgesteld zijn

           of anderszins onzorgvuldig behandeld.

-          In geval van gebreken, fabricagefouten en/of foutief geleverde producten zijn eventueel bijkomende retourzendingskosten

           voor rekening van de verkoper.

-          Bestelde producten dienen door de verkoper in onbeschadigde staat geleverd te worden.

-          Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging op

           het door de koper aangegeven leveringsadres.

 

8.1 Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden

gedurende 14 dagen na de ontvangstdatum.

Let op!  Indien niet strikt aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt, kan de verkoper helaas niet overgaan tot restitutie van de  betaalde aankoopkosten.

-          Tijdens de bedenktijd zal de koper zeer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij/hij zal het product niet of slechts

           in mate uitpakken en/of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of zij/hij het product wenst te behouden.

-          Indien koper gebruikt wenst te maken van het herroepingsrecht is zij/hij , alvorens het product te retourneren, verplicht dit binnen

           14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper middels een brief of e-mail.

-          Indien koper  van haar herroepingsrecht gebruik wil maken, zal zij/hij het product met alle geleverde toebehoren in originele/nieuwstaat

           en originele onbeschadigde verpakking

           aan de verkoper retourneren conform de door de verkoper verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

-          Indien koper  van haar herroepingsrecht gebruik wil maken is deze verplicht het daartoe bestemde  herroeping formulier,

           hier te downloaden als pdf,  te printen en tezamen met de herroepen bestelling te retourneren.

-          Het retourneren van het product, dient binnen 7 dagen plaats te vinden, na het kenbaar maken, van de koper aan de verkoper,

           dat zij/hij van het herroepingsrecht gebruik wil maken. ( tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen)

-          Koper dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld middels een "Bewijs van verzending".

-          Indien de koper, binnen de termijn van 14 dagen bedenktijd niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht,

           is de koop een feit.

8.2. Kosten in geval van herroeping

-          Indien de koper, onder de geldende voorwaarden, gebruikt maakt van het herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van

           de terugzending voor haar/zijn rekening.

-          Indien de koper de geleverde producten al betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen

           14 dagen na herroeping, terug betalen minus eventuele betaalde verzendkosten.

            Voorwaarde is hierbij dat het product reeds terug ontvangen is door de verkoper zodat gecontroleerd kan worden of

            aan alle voorwaarden voor "herroeping"voldaan is.

-          In geval het, om reden "herroeping", product en/of verpakking bij ontvangst door de verkoper, toch schade vertoont door

           onzorgvuldigheid van de koper, zal een redelijke vergoeding voor deze schade met het terug te storten aankoopbedrag verrekend worden.

-          In geval van schadeverrekening dient de verkoper een duidelijk verrekening overzicht aan de koper te vertrekken.

8.3. Uitsluiting herroepingsrecht

-          Voor de telpatronen (intellectueel eigendom) en ook de DMC garens geldt dat deze uitgesloten worden van het herroepingsrecht

            indien het zegel op de verpakking verbroken is.

-           Ook voor de borduurbare stoffen en borduurband geldt dat deze uitgesloten worden van het herroepingsrecht indien het zegel

op de verpakking verbroken is  én aangezien het om, wat de stoffen en het borduurband betreft, op maat afgeknipte stukken van

een groter geheel gaat, zal de verkoper  een schadevergoeding, van ten hoogste 50% van de inkoopwaarde van deze producten

verrekenen  met het, aan koper, terug te betalen  bedrag.

Indien, na het door koper verbreken van de verzegeling, blijkt dat bovenstaande produkten een fout of schade bevatten vallen deze onder

de geldende garantiebepalingen

 

9. Software en bestanden

-          Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat

           de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en voor verkoper schadelijke defecten.

 

10.1 Privacy beleid   Alita's Borduurpatronen  

Ik, verkoper en eigenaar Alita's Borduurpatronen, ben er mij van bewust dat u vertrouwen stelt in mij, ben u daar dankbaar voor en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid, mijn uiterste best te doen om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten ik u weten welke gegevens ik verzamel  als u mijn website gebruikt, en waarom ik deze gegevens verzamel.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft

vertrouwelijk wordt behandeld.

Ondanks voorgaande kan ik helaas niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn

de door mij genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen en de Persoons- en/of betaalgegevens gebruiken

voor malafide doeleinden.

Wel zal ik, bij ontdekking van bovenstaande voldoen aan mijn meldplicht en verantwoordelijkheid tonen in, zo mogelijk, toe te passen maatregelen om verdere en toekomstige schade te voorkomen.

U accepteert dit risico als u mij uw persoonsgegevens verstrekt.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Alita's Borduurpatronen. Door gebruik te maken van deze website

geeft u aan, het privacy beleid van deze website/dit bedrijf te accepteren. 

10.2 Noodzakelijke verzamelde gegevens voor uitvoering overeenkomst

Wanneer u een bestelling en betaling plaatst, u inschrijft op de

nieuwbrief, of met mij communiceert via e-mail, verstrekt u mij persoonlijke gegevens.

Uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en een emailadres, maar ook bankgegevens en facturen worden door mij verzameld en bewaard omdat deze voor mij noodzakelijk zijn om u uw bestelling te kunnen leveren, de betaling te kunnen verzorgen en een boekhouding te voeren.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en bewaard zolang mijns inziens noodzakelijk of totdat u mij te kennen geeft deze te verwijderen uit mijn bestanden.

Uitzondering hierop zijn de gegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben ze te bewaren.

Mijn boekhouding dien ik nu eenmaal 10 jaar te bewaren.

10.3 Noodzakelijk delen van deze gegevens.

Om mijn bedrijf te kunnen voeren maak ik gebruik van noodzakelijke diensten van externe partijen.

Het betreft hier mijn webhost, bank, Ideal betalings service van Mollie, accountant en (post)vervoersdienst.

Het is voor de uitvoering van uw bestelling, betaling, bezorging en mijn financiële administratie dan ook noodzakelijk dat, alleen de voor de betreffende dienst relevante, persoonsgegevens, door mij gedeeld worden met deze partijen en dat deze partijen de noodzakelijk vergaarde gegevens delen met mij.

Met bovengenoemde partijen ben ik de nadrukkelijk overeengekomen dat ook zij absolute discretie zullen betrachten betreffende uw persoonlijke gegevens en alle daarbij behorende noodzakelijke maatregelen treffen.

10.4 Communicatie  Ook correspondentie per e-mail of brief wordt door mij bewaard, 

Dit maakt het mij mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden, of opheldering te geven over gemaakte afspraken, ook na langere tijd.

Soms vraag ik u, in deze correspondentie, extra persoonlijke informatie te geven die voor de desbetreffende situatie relevant lijkt. Alle correspondentie wordt alleen door mijzelf opgeslagen en verwerkt in een beveiligde omgeving en bewaard zolang ik noodzakelijk acht m.b.t. uw vraag, verzoek of gemaakte afspraken.

De door mij, langer dan een maand, bewaarde correspondentie wordt uit mijn digitale bestanden verwijderd, niet digitaal (ouderwets in mappen) opgeslagen en niet gedeeld met derden.

Uitzondering hierop vormen de verstuurde facturen per email, deze zullen worden gedeeld met partijen genoemd in bovenstaande punt 10.3 indien noodzakelijk/wettelijk vereist.

10.5 Reviews Een review schrijft u zelf op deze website en u gaat er dus mee akkoord dat uw naam zichtbaar is voor andere bezoekers.

Ik (verkoper) behoudt mij het recht voor, naar eigen inzicht, door u geschreven

reviews te plaatsen danwel te verwijderen maar zal geen wijzingen in de reviews aanbrengen zonder uw voorafgaande verzoek of toestemming daartoe.

Geschreven reviews zullen door mij alleen worden getoond aan derden middels de homepagina van deze website.

Een geplaatste review kunt u zelf verwijderen in uw account maar u kunt ook mij verzoeken deze te verwijderen.

10.6 Noodzakelijke verzamelde gegevens vanwege gerechtvaardigd belang/

Cookies en wat u, ongemerkt, met mij deelt.

Deze website maakt  gebruik van haar eigen functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van deze website en eigen analytische cookies voor het bijhouden van eigen statistieken t.b.v. de verbetering van producten en diensten van mijn bedrijf.

Door te "klikken" op pagina's binnen mijn webshop, ontvang ik de volgende informatie:

- welke pagina's er bezocht zijn,

- vanaf welk soort apparaat (tablet, desktop of mobiele telefoon),

- op welke datum en vanuit welk land.

Deze informatie is in zoverre geanonimiseerd dat er voor mij geen directe link te maken is naar een persoon.

Het is mijn webhost( lees: team technisch specialisten) die, in mijn opdracht, deze gegevens geautomatiseerd verzameld, verwerkt en mij, in een beveiligde omgeving, inzage biedt in deze informatie in de vorm van tabellen en grafieken.

Hier is de onderlinge overeenkomst geldig, dat deze gegevens niet worden gedeeld met derden.

Deze informatie is voor mijn bedrijfsvoering van grote waarde en dat is wat mij ertoe beweegt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer  informatie over het beheer van cookies kunt u vinden op uw browser betreffende website.

10.7 Doeleinden Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij ik uw voorafgaande, nadrukkelijke toestemming hiervoor heb gekregen.

10.8 Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen

en/of veranderingen aan deze website, of veranderingen in het wettelijke kader waarbinnen mijn werkzaamheden uitgevoerd behoren te worden,  kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10.9 Persoonsgegevens aanpassen/verwijderen vragen en feedback

Persoonlijke informatie die door u aan mij verstrekt is kan te allen tijde worden ingezien, aangepast of verwijderd tenzij het gegevens betreft waartoe ik wettelijk verplicht ben ze te bewaren of het gegevens betreft die voor mij noodzakelijk zijn te bewaren in geval van een zakelijk geschil.

Voor alle vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen via: info@alitasborduurpatronen.nl

 

 

 

11.1 Kortingsbon Flyer-aktie

Heeft u een flyer ontvangen met kortingsbon? Zo gaat u te werk om de 10% korting op uw eerstvolgende bestelling te ontvangen:

Stuur de originele en volledig ingevulde kortingsbon, in een voldoende gefrankeerde envelop, naar onderstaand (vestigings)adres.

of...scan de ingevulde flyer in of maak een foto en stuur deze naar info@alitasborduurpatronen.nl

 

Bestel nog niets, na ontvangst van uw kortingsbon stuur ik u een ontvangstbevestiging per email.

Hierna kunt u uw bestelling plaatsen via de website. betaal hierbij het volledige factuurbedrag op de door u aangegeven manier.

Na de door mij uitgevoerde betalingscontrole zal ik u uw bestelling verwerken en verzenden en

10% van de totale bestelwaarde van de, hierboven genoemde, bestelling  (plus € 0,78 verzendkostenvergoeding indien flyer per post ingestuurd) zal, binnen 3 werkdagen, teruggestort worden op uw bankrekening.

 

11.2 Voorwaarden verbonden aan deze flyeraktie:

- Maximaal één kortingbon per klant.

- De kortingsbonnen kunnen alleen toegepast worden op één bestelling met een bestelwaarde van  minimaal  € 19,95 .

- Onvolledig ingevulde kortingsbonnen zullen niet worden geaccepteerd.

- De kortingsbon mag zowel per post verzonden worden als ingescand en per email.

  De adresgegevens staan vermeld onder aan deze pagina.

- Terugstorting geschied alléén op het bankrekeningnummer  waarvan de bestelling ook betaald is.

- De ontvangstbevestiging van de kortingsbon wordt verzonden naar het emailadres vermeld op de betreffende kortingsbon.

Verkoper houdt zich niet verantwoordelijk inzake eventuele storingen in het internet/email verkeer aan de zijde van de koper,

alsmede  problemen die zich kunnen voordoen met de postbezorging betreffende de ingestuurde kortingsbon.

- kortingsbonnen zijn geldig tot en met December 2019, dus niet...tot en met december 2017, zoals op sommige flyers vermeldt staat.

 

 11.3 Aanbiedingen

De aanbiedingen gelden zoals omschreven op de diverse pagina's van deze website.

 

Het weigeren van een gratis produkt door de koper, om welke reden dan ook, geeft haar geen recht op een korting en/of restitutie van de waarde van dit artikel in geld, noch op het toezenden van dit artikel door verkoper aan koper op een later tijdstip c.q. nadat de betreffende bestelling verzonden is.

 

Voor de doorlopende aanbieding : "Per 10 Strengen DMC besteld, één extra, gratis streng DMC Mouliné in de kleur naar keuze", geldt:

Als de koper, om wat voor reden dan ook,  niet tijdig, binnen 4 werkdagen, aan verkoper kenbaar heeft gemaakt welke kleur DMC Mouliné deze wenst te ontvangen, er door de verkoper gekozen wordt voor een gangbare kleur als wit, rood, blauw of zwart, tenzij anders is overeengekomen.

Ingeval koper geen email van verkoper ontvangt betreffende deze aanbieding, er de kans bestaat dat er iets misgegaan is in het emailverkeer,

koper vriendelijk, doch dringend wordt verzocht contact op te nemen met verkoper om eventuele problemen te voorkomen.

 

11.4 Voorwaarden review

Omdat verkoper veel waarde hecht aan betrouwbaarheid, worden ingezonden reviews alleen geplaatst en beloond met het gratis digitaal verrassingspatroon, indien deze een eerlijke/waarheidsgetrouwe strekking/inhoud hebben en indien ingezonden door een bestaande klant.

M.a.w. alleen als er ook daadwerkelijk van een zakelijke relatie, tussen inzender review en verkoper, sprake is geweest waarop de ingezonden review betrekking heeft.

Verder is aan de beloning een maximum verbonden van eens per 3 maanden.

 

 

12. Bedrijfsgegevens Alita's borduurpatronen:

-          Eigenaar:  Alita G.Schröder

-          Webadres:                             www.alitasborduurpatronen.nl

-          Emailadres:                           info@alitasborduurpatronen.nl

-          Vestigings/kantooradres:   NIeuwedijk 43b, 8531 HK Lemmer

-          Telefoonnummer:                0514565407  ( bestellingen alleen via de webshop of per email a.u.b.)

-          K.v.K. nummer:                     67435238

-          BTW-id:                      NL001455310B96